ตามรอยโครงการปลูกป่าชัยพัฒนาในพื้นที่แม่ฟ้าหลวง

June 7, 2017 Jason Allen 0

ประเทศไทยมีโครงการตามพระราชดำริอยู่หลายโครงการ และโครงการตามพระราชดำริที่เป็นที่รู้จักกัน นั่นคือ โครงการปลูกป่า วันนี้จะขอนำเสนอโครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ค่ะ ความเป็นมาของโครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวงนี้ เริ่มมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชดำริที่จะประทานป่าไม้ให้กับประชาชนชาวไทย เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและในการณ์นี้ บริษัทโดลไทยแลนด์ จำกัด ได้ทำการเช่าที่ดินจากทางกรมพัฒนาที่ดินหนองพลับ-กลัดหลวง ตามพระราชประสงค์ เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,794 ไร่ แต่ทางกรมพัฒนาที่ดินได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่นี้มีปัญหาดินเสื่อมโทรม เนื่องจากได้ทำการปลูกสับปะรดติดต่อกันเป็นเวลานาน […]