ร่วมสร้าง และปลุกจิตสำนึกรัก และหวงแหนป่าไม้ ก่อนสายเกินไป

รักษาป่า

ปัญหาลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยกำลังเข้าสู่สภาวะอันตราย โดยมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงถึงความสมดุลของสภาพแวดล้อมรวมทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งพ่วงต่อกันไปเป็นลูกโซ่ โดยเฉพาะในหน้าแล้งทุกปี มักมีปัญหาพบว่า รักษาป่าทางภาคเหนือของประเทศไทยประสบกับปัญหาหมอกควัน เพราะการเผาพื้นที่เพื่อทำเกษตรกรร จนกระทั่งบางครั้งก็ก่อให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้นลุกลามเป็นเรื่องใหญ่โต สัตว์ป่าล้มตายไปเป็นจำนวนมาก ณ ขณะนี้มันถึงเวลาแล้ว ในการปลุกจิตสำนึกให้แก่คนไทยและชุมชนในพื้นที่ ให้หันมาสนใจรักดูแลป่าไม้ราวกับว่ามันเป็นสมบัติชิ้นสำคัญของประเทศ

ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ จะช่วยทำให้อากาศชุ่มชื้น เนื่องจากป่าไม้จะช่วยกักเก็บน้ำเอาไว้ ก่อให้เกิดเป็นต้นน้ำลำธาร ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน อีกทั้งยังทำให้เกิดพืชพันธุ์ไม้อื่นๆและเป็นบ้านของสัตว์ป่านานาชนิด เพราะฉะนั้นป่าไม้จึงถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของทุกๆชีวิต

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทย กำลังค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้น เนื่องจาก มีการตัดไม้ทำลายป่าลดลงจากความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ และสื่อกระแสโซเชี่ยวที่โหมกระพือทุกครั้งที่มีเรื่องราวเหล่านี้ โดยทางมูลนิธิห้วยขาแข้ง ก็พยายามทำหน้าที่ในการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนพร้อมอบรมเยาวชนอนาคตของชาติ ให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 เรื่องหลัก ได้แก่

  • สอนให้รู้จักอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร
  • ดำรงวิถีชีวิตเกษตรกรรม โดยเฉพาะไม่ใช้สารเคมีในการปลูกพืช
  • รักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้ความรู้เรื่องกำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล

โดยเฉพาะในช่วงปัญหาฝนแล้งบ่อย ก็จะเป็นโอกาสในการนำมายกตัวอย่างจริง ให้ชาวบ้านได้เห็นถึงปัญหาที่บางครั้งพวกเขาเป็นผู้ก่อ รณรงค์ให้เลิกตัดไม้ทำลายป่า พร้อมปลูกจิตสำนึกของชาวบ้านอย่างยั่งยืน เช่น การปลูกต้นไผ่ในครอบครัวเพื่อลดการพึ่งพิงป่าไม้ เป็นต้น ความจริงอีกเรื่องหนึ่งก็คือ คนไทยส่วนใหญ่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่แล้ว แต่จากกระแสทุนนิยมซึ่งแข่งขันกันอย่างรุนแรง จึงอาจโอนอ่อนไปตามกระแสบ้าง เพราะแน่นอนว่าใครๆ ก็อยากมีกินมีใช้กันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามปลุกกระแสรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการคงสภาพป่าไม้ และมีจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเหล่านี้

สรุปแล้ว การดูแลรักษาป่าถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคน แม้แต่ผู้คนในเมืองก็ช่วยในแบบของตัวเองได้ เช่น ลดใช้ถุงพลาสติก , ประหยัดไฟ เป็นต้น อีกทั้งต้องช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ป่าไม้ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของทุกชีวิตคงความสมบูรณ์ต่อไปอีกนานเท่านาน